Paziņojums (aktualizēts 11.05.2020.)

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma

piemērošanu sakarā ar Covid – 19 izplatību

Pamatojoties uz 2020.gada 2.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 180 „Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid – 19 izplatību”, Latvijas Universitāte informē, ka komersanti un citi saimnieciskās darbības veicēji, biedrības un nodibinājumi (turpmāk – nomnieki), kuri atbilst visiem šādiem kritērijiem:

  1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā, aprīlī, maijā vai jūnijā, 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, samazinājušies par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;
  2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
  3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;
  4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret Latvijas Universitāti. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, uz 2020. gada 29. februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret Latvijas Universitāti vai norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar Latvijas Universitāti saskaņoto parādu atmaksas grafiku,

ir aicināti pieteikties nomas maksas atbrīvojumam vai samazinājumam, iesniedzot iesniegumu Latvijas Universitātes Infrastruktūras departamentā, norādot šādu informāciju:

  • nomnieka nosaukumu un reģistrācijas numuru;
  • nomnieka elektroniskā pasta adresi;
  • nekustamā īpašuma nomas līguma datumu, numuru un nomas objektu;
  • atbilstība šī paziņojuma 1. - 4.punktā noteiktajam. Ja informācija par nomnieku ir publicēta Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē to krīzes skarto darba devēju sarakstā, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu un kuriem ir atbalstīta nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadale termiņos vai atlikšana uz laiku līdz trim gadiem, atbilstība šī paziņojuma 1., 2. un 3. apakšpunktam atkārtoti nav jānorāda, izņemot informāciju par apgrozījuma apmēra samazinājumu 2020. gada martā, aprīlī, maijā vai jūnijā;
  • informāciju, vai nomnieks ārkārtējās situācijas periodā neizmanto nekustamo īpašumu saimneiciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ.

Augstāk noteiktais iesniegums un informācija ir iesniedzama Latvijas Universitātes Infrastruktūras departamentā, nosūtot ar elektroniskā pasta starpniecību uz elektroniskā pasta adresi id@lu.lv, vai nosūtot ar pasta starpniecību uz adresi Jelgavas ielā 3 (702.telpa), Rīgā.

Pēc iesnieguma saņemšanas par pieņemto lēmumu par atbalsta piešķiršanu, Latvijas Universitāte informēs ar elektroniskā pasta starpniecību piecu darba dienu laikā.