Pamatojoties uz 2020.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 453 „Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid – 19 izplatību”, Latvijas Universitāte informē, ka komersanti un citi saimnieciskās darbības veicēji, biedrības un nodibinājumi (turpmāk – nomnieki), kuri atbilst visiem šādiem kritērijiem:

1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 29. februārim, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;

1.1 ja nomnieks saimniecisko darbību uzsācis laikposmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. oktobrim, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. oktobrim, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;

2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;

3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;

4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret Latvijas Universitāti. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas parādsaistības pret Latvijas Universitāti par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar Latvijas Universitāti par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku,

ir aicināti pieteikties nomas maksas atbrīvojumam vai samazinājumam, iesniedzot iesniegumu Latvijas Universitātes Infrastruktūras departamentā, norādot šādu informāciju:

  • nomnieka nosaukumu un reģistrācijas numuru;
  • nomnieka elektroniskā pasta adresi;
  • nekustamā īpašuma nomas līguma datumu, numuru un nomas objektu;
  • atbilstība šī paziņojuma 1. - 4.punktā noteiktajam;
  • informāciju, vai nomnieks ārkārtējās situācijas periodā neizmanto nekustamo īpašumu saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ.

Augstāk noteiktais iesniegums un informācija ir iesniedzama Latvijas Universitātes Infrastruktūras departamentā, nosūtot ar elektroniskā pasta starpniecību uz elektroniskā pasta adresi id@lu.lv, vai nosūtot ar pasta starpniecību uz adresi Jelgavas ielā 3 (702.telpa), Rīgā.

Pēc iesnieguma saņemšanas par pieņemto lēmumu par atbalsta piešķiršanu, Latvijas Universitāte informēs ar elektroniskā pasta starpniecību desmit darba dienu laikā.