Departaments nodrošina LU ēku pārvaldīšanu, telpu un teritoriju uzturēšanu un uzkopšanu, veic būvdarbus un kārtējos remontdarbus, uztur inženiertīklus, rūpējas par ēku apsardzi un ugunsdrošību, ekspluatācijas normu ievērošanu.

Departaments uztur un aktualizē ēku un īpašumu juridisko un tehnisko dokumentāciju, izstrādā un realizē LU nekustamā īpašuma portfeļa attīstības plānu, savas kompetences robežās veic cenu aptaujas, izstrādā iepirkumu specifikācijas. 

Departaments nodrošina LU auditoriju un citu telpu (LU aulu) iznomāšanu pasākumiem un semināriem, izstrādā cenrāžus un kalkulācijas, slēdz telpu nomas un īres līgumus, rūpējas par saistību izpildi un parādu piedziņu.

Departaments uztur LU transporta parku, nodrošina transporta pakalpojumus LU struktūrvienībām saskaņā ar LU apstiprinātu kārtību un izcenojumiem.

Departaments nodrošina dienestu viesnīcu, kā arī viesu izmitināšanas pakalpojumus.

Departamenta kompetencē ir LU materiālo vērtību uzskaite, to aprites organizēšana un inventarizācija.

Direktors

Marģers Počs